Yete dzez mot zhamanak ar zhamanak aytutsner en arajanum, apa PARTADIR kardats’ek’ sa, havanabar duk angam chek el patkeratsnum, te da inchi het karogh e kapvats linel

Yerekoyan koghm votkern aytutsvum en, isk aravotyan aytutsvum e demky, kam aytutsvum en marmni tarber hatvatsner: Da teghi chi unenum arants patchari:

Patchar 1. Khndir zarkerakayin chnshman het

Votkeri yev demkeri vra i hayt yekogh aytutsnery karogh en kapvats linel zarkerakayin bardzr chnshman het, inchpes nayev aryan mej spitakutsi parunakutyan nvazman het: Petk e dimel terapevti ognutyany: Ogtakar klinen zbosanknery makur odum: Petk e aveli shat sharzhvel:

Patchar 2. Alergik reaktsianer
Alergiayi depkum hyusvatsknerum teghi e unenum aynpisi nyuteri kutakum, voronk nertstsum en heghuky anotnerits: Alergik aytutsner karogh en i hayt gal marmni tarber hatvatsnerum: Drank ughektsvum en korov, karmrutyamb, nayev tsanov: Petk e dimel alergabanin, ov knshanaki anhatakan buzhman kurs: Petk e pvordzel parzel alergiayi arajatsman patchary:
Patcharr 3. Yerakneri varikoz laynatsum
Aytutsn i hayt e galis mazanotnerum bardzr chnshman hetevankov, vori hetevankov heghuky anotnerits antsnum e hyusvatskneri mej: Ynd vorum, votkery karogh en aytutsvel voch havasarachap: Aytutsnery karogh en avelanal votk’vra yerkar mnalu hetevak’nov: Ays depkum ogtakar klini kontast loganky: Ayn kopum e anotnery yev kankhum e aytutsneri arajatsumy: Dra hamar petk e tak jury 5-6 angam pvokhel sary jrov yev hakaraky: Khorhurd e trvum hrazharvel bardzrakrunk koshiknerits: Ogtakar klinen nayev tsovi aghov vannanery:
Patcharr 4. srtayin anbavararut’yun
Aytutsneri ays tesaky kapvats e heghuki aveltsukayin tsavali het, vory mnum e anotnerum aryan shrjanarrut’yan depkum: Arrajanum e hevots: Vorpes kanon, himnakanum aytutsvum yen votnatatern u dzerkeri apery: Shoshapelis aytutsvats hatvatsnery sarn yen: Ays depkum petk e dimel srtabanin, vory knshanaki hamapataskhan buzhum: Ognum e nayev dzerkeri yev votkeri mersumy:
Patcharr 5. Khndir yerikamneri het:
Yerikamnern irakanatsnum yen aryuny filtrelu yev heghuky organizmits durs berelu gortsarruyty: Yerikamneri het kapvats khndri masin vkayum yen papuk, khmoranman aytutsnery, voronk haytnvum yen aravotyan himnakanum demki vra, ayteri hatvatsum, yev aytutsvum yen dzerkery: Petk e yndunel hamapataskhan buzhum՝ nshanakvats bzhshki koghmits: Chi kareli arants bzhshki nshanakman yndunel mizamugh preparatner, da karogh e vat hetevankner unenal:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: