Skesurs mtel e mer tuny yev tarel yerekhayis, hima knum e …

Indz het verjers sarsapeli depk e teghi unetsel: Pokriks tserekva zhamerin knum e, im koghkin parkats, yes el nra het miasin em knum: Bayts misht aynpes e statsvum, vor yes yerekhayits 5-10 rope shut em artnanum:
Aysor  sovorakan or er. Anis knets, yes nuynpes knetsi.
Sarsapahar sksetsi vazel amboghj tnov mek: Yes chei haskanum, ur karogh er anhetanal yerekhan: Hankarts tesa, vor khohanotsi patuhany batse, marmnovs dogh antsav: Vazetsi yev durs nayetsi, yev mi kich tetevutyun zgatsi, yerb tesa, vor ayntegh voch vok chka: Na menk yoterord harkum yenk talis …
Zangetsi amusnus, na sksets katakel, vor yerevi Anin ir gortserov e gnel, verjapes asats.
-Mayrs zgushatsrel e indz, vor yekel e yev yerekhayin tarel zbosanki:Gta skesuris yev aghjka, grketsi nran yev barkatsats asatsi:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: