Indz davachanel e kins: ughghaki davachanel … yerb pvordzetsi khosel, haskatsa, vor yes em meghavor

Indz davachanel e kins, ughghaki davachanel: Yes hangstyan orerin gnatsi ynkerneris het handipman, misht miaynak yem gnum, knojs yerbek chem tanum indz het: Aynpes statsvets, vor vichetsi ynkerneris het yev kiraki orva pokharen, tun yeka shabat ory: Mer tann urish tghamard kar : Kins nuynisk khuchapi chmatnvets, yerb tesav indz: Ughghaki khndrets spasel, vor antsanoty herrana, miayn ayd zhamanak sksenk khosel: Yes kataghats ei …
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: